جاوید اقبال شگفت‌زده از حافظه رهبر معظم انقلاب در باب اقبال

جاوید اقبال، فرزند علامه محمد اقبال لاهوری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در لاهور اظهار داشت: در کنفرانسی که چند سال پیش برای بزرگداشت اقبال در تهران برگزار شده بود، متوجه شدم که آیتالله خامنهای حدود 2 هزار بیت از اشعار اقبال را حفظ کردهاند که این باعث شگفتی من شد، چون حتی من که فرزند اقبال هستم نمیتوانم چنین حجم عظیمی از اشعار را یک جا به یاد آورم.


آثار علامه اقبال لاهوری

ناله ی یتیم نخستین اثر اقبال بود که علامه محمد اقبال لاهوری  آن را در سال ۱۸۹۹ در جلسه سالیانه انجمن حمایتالاسلام در لاهور خواند. آثار اقبال به طور کلی عبارتاند از:


رویارویی علامه اقبال با استعمار فرهنگی و فکری

در کلام و الهیات کار سید جلال را محمد عبده دنبال کرد در صحنه سیاست اخوان المسلمین و مسلم لیک و سازمان های دیگر ایده های سید جمال را پس گرفتند و در فلسفه و رویاروئی با استعمار فرهنگی و فکری،اقبال مهمترین نقش را بعهده گرفت و تلاش کرد تا از یک سو اسلام را بصورت یک ایدئولوژی زنده و همه جانبه معرفی کند و از سوی دیگر جمود فکری مسلمانان را بشکند و مکاتب و ایدئولوژی شرق و غرب را شکست دهد.


نقش علامه اقبال لاهوری در مبارزه با استعمار

اسلام به صورت نیروی زنده در جامعه حضور دارد،امپریالیسم همواره در خطر نابودی قرار دارد.گلیدستون نخست وزیر بریتانیای کبیر در مجلس عوام انگلیس قرآن را در دست می گیرد و با خشم اظهار می دارد:«تا هنگامیکه این کتاب در دست شرقیان است ادامه حاکمیت ما در آسیا و آفریقا در خطر است»


سیر اقبال شناسی در ایران

سیر اقبال شناسی در ایران تقریبا از شصت سال پیش از این آغاز گشته است و همین اقبال شناسی سبب شده که پاکستان و مردم پاکستان بهتر و بیشتر شناخته گردند و دوستی و محبتشان با ایرانیان مستحکم تر شود.شعر اقبال گویی شکر و قند است که از پاکستان به ایران می رود،گویی کلام حافظ و سعدی و مولوی و عطار است که در ایران و جهان رواج دارد.


علامه اقبال لاهوری و ایران

اقبال یکی از نامورترین و سرشناسترین شاعران پارسیگوی غیرایرانی در ایران است که نظیر شاعر بزرگی همانند بیدل دهلوی پذیرش ویژهای در ایران یافتهاست. از کل ۱۲ هزار بیت شعری که توسط اقبال سروده شدهاست ۷ هزار بیت آن فارسی است. شریعتی در جائی وی را ایرانیترین خارجی و شیعهترین سنی خطاب کردهاست...


محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال

شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود، که اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و اردو سرودهاست. اقبال نخستین کسی بود که ایدهٔ یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال در این کشور به طور رسمی «شاعر ملی» خوانده میشود.


 صفحات  1  2  3  صفحات