- جلسه نمایندگان موسسه با مدیر کل پست استان خراسان رضوی

- جلسه هیات رئیسه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با شهردار مشهد

- نامه کنسولگری ج.ا. پاکستان به موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

- آثار علامه اقبال لاهوری

- رویارویی علامه اقبال با استعمار فرهنگی و فکری

- نقش علامه اقبال لاهوری در مبارزه با استعمار

- سیر اقبال شناسی در ایران