- اجرای تبلیغات محیطی در سطح شهر مشهد

- حمایت شهرداری مشهد مقدس از آیین بزرگداشت اقبال لاهوری

- جلسه هیات رئیسه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با شهردار مشهد