- اجرای تبلیغات محیطی در سطح شهر مشهد

- جلسه هیات رئیسه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با شهردار مشهد