- نامه کنسولگری ج.ا. پاکستان به موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری