- بازدید آقای دکتر محمد جعفر یاحقی از دبیرخانه ستاد بزرگداشت علامه اقبال