- نقش علامه اقبال لاهوری در مبارزه با استعمار

- سیر اقبال شناسی در ایران