- جلسه نمایندگان موسسه با مدیر کل پست استان خراسان رضوی