- رویارویی علامه اقبال با استعمار فرهنگی و فکری

- نقش علامه اقبال لاهوری در مبارزه با استعمار

- سیر اقبال شناسی در ایران