عنوان : میدان آزادی

شرح تصویر : میدان آزادی

تاریخ ثبت : ۱۳۹۹-۰۴-۱۲